Samsung SmartCafé Near Lt Sri Shivaji Sakharam Shelar Marg, Thane, 421201